Социални иновации за преодоляване на проблема с енергийната бедност 2019 Формуляр за кандидатстване

Социални иновации за преодоляване на проблема с енергийната бедност 2019 Формуляр за кандидатстване


1. Лицето, което ще участва в програмата.

Организация: Ако вашата организация се концентрира единствено върху темата за енергийната бедност, подателят трябва да е основател, съосновател, директор или висш мениджър в организацията. Ако организацията има по-широка перспектива, подателят трябва да бъде проектният мениджър или ръководителят на проекта, свързан с темата за енергийната бедност.
3. Вашата организация (ако има такава)

Организация: Ако вашата организация се фокусира единствено върху темата за енергийната бедност, моля, смятайте думата „проект“ за синоним на думата „организация“. Ако обаче вашата организация има по-широка перспектива, отговорете на въпросите с информация, свързана с проекта за енергийна бедност.
Това описание ще бъде използвано за нашата вътрешна и външна комуникация – моля, бъдете колкото е възможно по-точни и ясни и включете основните дейности на вашия проект/организация.
Моля, включете важните статистики и параметри за социалните проблеми, които описвате.
Oпишете как идеята засяга фундаменталните причини за проблема..

Моля, идентифицирайте и квантифицирайте своята пряка и непряка целева аудитория. Oпишете в каква степен бенефициентите са или ще бъдат включени в планирането и реализацията на проекта.
Моля, включете качествени и количествени индикатори, в това число броя бенефициенти. Опишете въздействието, което проектът ще има върху качеството на живот.
Oпишете отговорностите си в рамките на проекта и как допринасяте за постигането на ефект чрез проекта.
Моля, включете разбивка на приходите, например 50% от продажби на продукти/услуги, 20% от обществени фондове (правителствени подразделения, местни власти), 10% от частни компании, 10% от международни институции/организации, 5% от корпоративни фондации и 5% от частни дарения/абонаменти. Може да приложите и електронна таблица в Excel в подкрепа на отговора си.


Relevant information may include a video of you pitching your project, infographics to describe your solution, etc.

Свързаната информация може да включва видео, в което представяте проекта си (линк), инфографика за описание на решението или да приложите допълнителни документиПредоставените информация и документи ще помогнат на Ashoka да установи дали организацията отговоря на условията на програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“. Съществено е предоставената информация да е подробна, изчерпателна и вярна.

Заявление
 • Организацията: Попълва тази кандидатура в рамките на програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“;
 • Ангажира се да участва в програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“ в нейната цялост и да присъства – или да упълномощи един или двама члена на ръководния си екип – за всички срещи, провеждани в рамките на програмата; и
 • Потвърждава, че се е запознала с регламента на програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“ (по-долу само „регламента“) и приема, без резерви и условия, всички условия на регламента.

Без това да отменя разпоредбите на регламента, признава и приема в частност, че:
 • Решенията по отношение на избора на кандидатите се взимат от регионалната селекционна комисия, която включва представители на Ashoka и експерти с опит в областта на социалното предприемачество. Решението е окончателно и се отнася до всички кандидати;
 • Всички документи и материали, предоставени от организацията, няма да ѝ бъдат върнати. Ashoka има правото да запази или унищожи тези файлове и материали без възможност за възражение от страна на организацията; и
 • Ashoka ще получи правото за записва, прехвърля и обработва всички лични данни, получени от организацията по време и след процеса на кандидатстване в контекста на програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“.

Без това да отменя разпоредбите на регламента, ако бъде присъдена награда, се ангажира в частност с:
 • Даване на право на Ashoka да проведе проучване в степента, в която Ashoka счете за полезно, за да се удостовери съответствието между организацията и информацията, предоставена от нея в писмена форма или устно;
 • Участие във всички стъпки от менторската програма. Ако това не стане, организацията може да бъде дисквалифицирана без възможност за обжалване;
 • Гарантирано предоставяне на допълнителна информация за развитието на проекта и участие с нагласа за споделяне на най-добре практики;
 • Даване на право на Ashoka, без финансова компенсация или условия, да (i) комуникира резултатите от програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“ с трети страни, в частност медии и/или партньори, (ii) комуникира личните им данни с медиите, стига организацията да е информирана предварително, (iii) използва, публикува и разпространява за нуждите на програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“ техните отличителни знаци, както и характерните елементи на техния проект по всякакъв начин и чрез всякакви средства, и (iv) използва, публикува и разпространява тяхната дейност и техния модел на развитие и/или описанието на тяхната мобилизация на ресурси в доклад за най-добрите практики, който ще бъде изготвен в края на програмата „Социална иновация за справяне с енергийната бедност“; и
 • Да гарантира, че всички хора, участващи в организацията, са надлежно информирани за условията в регламента и това заявление и ги приемат без резерви и условия.

Optional Additional Fields
The fields below can be dragged up and used in your form.  These fields are already 'mapped' to the corresponding fields on the campaign member in salesforce. Else they can be left alone and will remain hidden.

Do not repurpose these fields for unrelated / new purposes - create a new field instead!


IF THE VALUES (Yes/No) ARE TRANSLATED ADMINS NEED TO UPDATE THE SKIP LOGIC IN THE CONNECTOR. IF THIS FUNCTIONALITY IS USED, THEN Opt-In Campaign TFA ID MUST HAVE VALUE


Required System Fields
Al enviar este formulario, usted reconoce que sus datos personales se procesarán fuera del EEE tal como descrito en la Política de Privacidad.
Optional System Fields
Dotmailer Address Book SFDC ID

Изпращайки тази форма, се съгласявате личната ви информация да бъде обработена извън ЕЕА, както е описанo в политиката за лични данни.