Sociální inovace v řešení energetické chudoby 2019 Přihláška

Sociální inovace v řešení energetické chudoby 2019
Přihláška
1. Odpovědná osoba projektu

U organizací, u kterých je hlavní programová náplň rozvoj energetické chudoby/udržitelnosti, očekáváme, že odpovědnou osobou bude zakladatel, spoluzakladatel, jednatel, ředitel nebo vedoucí organizace. V případě, že je organizace programově široce zaměřena a chudoba/udržitelnost je pouze částí její práce, předpokládáme, že odpovědnou osobou bude projektový manažer nebo vedoucí projektu vztahujícího se k energetické chudobě. 
3. Údaje o organizaci (pokud vstupujete do soutěže jako jednotlivec nebo neformální skupina, prosím pokračujte na další bod)

Popis využijeme pro veřejnou i interní prezentaci projektu. Popište prosím tedy hlavní aktivity a cíle projektu jasně a konkrétně.  .
Pokud je máte k dispozici, při popisu problému prosím uveďte statistické údaje a indikátory měření.  
Vysvětlete, jak a proč vámi navrhované řešení řeší klíčové příčiny popsaného problému.

Identifikujte a vyčíslete své přímé i nepřímé cílové skupiny, na které působíte. Popište také, jak cílová skupina již spolupracuje nebo bude spolupracovat na přípravě, plánování a implementaci.  
Představte kvalitativní i kvantitativní parametry použité v projektu, které popíší jeho dopad (vč. např. velikosti cílové skupiny) Popište, jak projekt zvýší kvalitu života cílové skupině projektu.
Vysvětlete, jak se budete zapojovat do projektu, za co budete v projektu zodpovědní a jak se budete podílet na plánovaném výsledku a dopadu.
Uveďte prosím přehled plánováných příjmů, např. 50% příjmů z prodeje produktů / služeb, 20% z veřejných prostředků (vláda, obce), 10% od soukromých firem, 10% od mezinárodních organizací/institucí, 5% od firemních nadací, 5% od soukromých dárců / předplatného. Můžete také přiložit tabulku v excelu, ve které přesněji jednotlivé položky popíšete.


Relevant information may include a video of you pitching your project, infographics to describe your solution, etc.

Tím se rozumí například video, ve kterém představíte svůj projekt (vložte prosím odkaz), infografiky nebo jakékoli další dokumenty
Organizace Ashoka na základě uvedených informací a poskytnutých dokumentů ověří, zda přihlášená organizace splňuje podmínky vstupu do Akcelerátoru “Sociální inovace v řešení energetické chudoby“ (dále jen “Social Innovation to Tackle Energy Poverty Program’s” T&Cs.”). Je nezbytné, aby poskytnuté informace byly podrobné, úplné a pravdivé.  


 Prohlášení

 • Organizace: podává přihlášku v rámci programu “Social Innovation to Tackle Energy Poverty” (dále jen “Organizace”);  
 • Organizace se zavazuje, že se bude plně podílet na programu “Social Innovation to Tackle Energy Poverty”. A to zapojením celého svého týmu, nebo pověří jednoho až dva manažery, kteří se budou podílet na všech setkání a aktivitách s programem spojených; a
 • Organizace prohlašuje, že se seznámila s pravidly “Social Innovation to Tackle Energy Poverty Program (dále jen “Pravidla”), přijímá je bez výhrad  a bude se jimi řídit v plné šíři.

Aniž jsou tím dotčena ustanovení Pravidel, Organizace uznává a přijímá zejména:

 • Že rozhodnutí o výběru žadatelů je v rukou Národní výběrové komise - ta zahrnuje zástupce společnosti Ashoka a odborníky se zkušenostmi v oblasti sociálního podnikání - a že rozhodnutí komise je konečné a platí pro všechny kandidáty;  
 • Že všechny dokumenty, soubory (informace zpracované v jakékoli formě) a materiály poskytnuté Organizací v rámci výzvy nebudou zasílány této zpět, a že Ashoka má právo tyto dokumenty uchovávat nebo zničit bez možnosti odvolání ze strany Organizace; a  
 •  Že Ashoka je oprávněna zaznamenávat, převádět a zpracovávat všechny osobní údaje, které obdrží od Organizace během a po přihlašovacím procesu v kontextu programu “Social Innovation to Tackle Energy Poverty”.  

Aniž jsou tím dotčena ustanovení Pravidel, v případě obdržení ceny se Organizace zavazuje zejména k:

 • oprávnění Ashoky provést vyšetřování, v rozsahu nezbytném dle uvážení Ashoky, k ověření informací Organizací poskytnutých ve formě písemné přihlášky  nebo ústně  
 • účasti na všech částí programu mentoringu.  Případná neúčast může vyústit až v diskvalifikaci Organizace bez možnosti odvolání;  
 • Zajištění dalšího vývoje projektu a účasti na sdílení osvědčených postupů;  
 • Zmocnění Ashoky
  (i) sdílet a zveřejňovat výsledky programu “ Social Innovation to Tackle Energy Poverty” - a to především médiím a / nebo dalším partnerům,
  (ii) zprostředkovat médiím osobní údaje o organizaci, za předpokladu, že o tom bude předem informována,
  (iii) využívat logo a jméno organizace při propagaci programu  “Social Innovation to Tackle Energy Poverty”, a
  (iv) prezentovat, medializovat a sdílet informace o realizovaném projektu organizace, zvoleném řešení i dalších charakteristikách projektu, včetně použitých postupů. A to vše bez finančních náhrad nebo jakýkoliv podmínek; a
 •  zajištění řádného informování všech členů Organizace  o podmínkách stanovených v Pravidlech a v tomto Prohlášení, a jejich přijetí bez dalších výhrad. 
Optional Additional Fields
The fields below can be dragged up and used in your form.  These fields are already 'mapped' to the corresponding fields on the campaign member in salesforce. Else they can be left alone and will remain hidden.

Do not repurpose these fields for unrelated / new purposes - create a new field instead!


IF THE VALUES (Yes/No) ARE TRANSLATED ADMINS NEED TO UPDATE THE SKIP LOGIC IN THE CONNECTOR. IF THIS FUNCTIONALITY IS USED, THEN Opt-In Campaign TFA ID MUST HAVE VALUE


Required System Fields
Al enviar este formulario, usted reconoce que sus datos personales se procesarán fuera del EEE tal como descrito en la Política de Privacidad.
Optional System Fields
Dotmailer Address Book SFDC ID

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že vaše osobní údaje budou zpracovány mimo EHP, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů.