Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu 2019 - Formularz zgłoszeniowy

Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu 2019 - Formularz zgłoszeniowy


1. Osoba, która będzie uczestniczyć w programie.

Organizacja: Jeśli Twoja organizacja zajmuje się wyłącznie tematem ubóstwa energetycznego, osoba kontaktowa powinna być założycielem_ką, współzałożycielem_ką, dyrektorem_ką lub menedżerem_ką organizacji. Jeśli Twoja organizacja ma szerszy wachlarz działania, osobą kontaktową powinien być menedżer_ka projektu lub lider_ka projektu związanego z ubóstwem energetycznym.
3. Twoja organizacja (jeśli dotyczy)

Organizacja: Jeśli Twoja organizacja skupia się wyłącznie na temacie ubóstwa energetycznego, rozważ słowo „inicjatywa” jako synonim „organizacji”. Jeśli jednak twoja organizacja ma szerszy wachlarz działalności, prosimy odpowiedzieć na pytania podając informacje dotyczące inicjatywy na temat ubóstwa energetycznego.
Ten opis będzie wykorzystywany w naszej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, więc prosimy o klarowne podanie jak najwięcej szczegółów, uwzględniając główne aktywności inicjatywy/organizacji.
Proszę podaj statystyki i badania dotyczące opisywanego przez Ciebie problemu społecznego.
Opisz jak Twój pomysł odnosi się do przyczyn problemu.


Zidentyfikuj i opisz bezpośrednią i pośrednią grupę docelową działania. Określ do jakiego stopnia osoby będą/są włączone do planowania i implementacji inicjatywy.
Proszę podać dane ilościowe i jakościowe, wraz z liczbą beneficjentów i beneficjentek. Proszę opisać wpływ, jaki inicjatywa będzie miała na ich jakość życia.
Proszę opisz swoje obowiązki w tym projekcie i rolę, jaką spełniasz w realizacji działań.

Podaj szczegóły swojego dochodu, np. 50% ze sprzedaży produktów/usług, 20% z funduszy publicznych (departamentów rządowych, władz lokalnych), 10% od prywatnych firm, 10% z instytucji/organizacji międzynarodowych, 5% od prywatnych dawców/subskrypcji. Można dołączyć formularz Excel z tymi danymi.


Relevant information may include a video of you pitching your project, infographics to describe your solution, etc.

Możesz tutaj dodać video z Twoim nagraniem prezentacji projektu, infografikę przedstawiająca Twoje rozwiązanie lub plik z dodatkowymi dokumentami.Podane informacje i dokumenty pomogą Ashoce potwierdzić zgodność organizacji z Regulaminem Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu. Podane informacje muszą być szczegółowe, kompletne i prawdziwe.


Oświadczenie

Organizacja:
 • Wypełnia ten Formularz na potrzeby Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu
 • Zobowiązuje się do uczestnictwa w pełnym wymiarze w Programie Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu (lub wyśle osobę reprezentującą inicjatywę) we wszystkich spotkaniach organizowanych w ramach programu
 • Potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu i bezwarunkowo akceptuje wszystkie jego punkty.

Bez uszczerbku dla przepisów Regulaminu potwierdza i akceptuje poniższe:

 • Decyzje dotyczące wyboru kandydatów są podejmowane przez Europejskie Jury, który składa się z osob reprezentujących Ashokę i ekspertów_tki w sektorze przedsiębiorczości społecznej. Decyzja jest ostateczna i dotyczy wszystkich inicjatyw
 • Żadne z dokumentów przesłanych w ramach Programu nie zostaną odesłane z powrotem. Ashoka ma prawo zachować lub zniszczyć otrzymane pliki i materiały bez możliwości odwołania ze strony Organizacji
 • Ashoka będzie uprawniona do nagrywania, przesyłania i przetwarzania wszystkich danych osobowych otrzymanych od Organizacji w trakcie i po zakończeniu procesu składania zgłoszeń do Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu

Bez uszczerbku dla przepisów Regulaminu, w przypadku wygrania nagrody, Organizacja zobowiązuje się do:

 • Udzielenia Ashoce prawa do przeprowadzenia wywiadu mającego na celu weryfikację informacji podanych przez Organizację w Formularzu Zgłoszeniowym lub ustnie
 • Uczestnictwa we wszystkich etapach programu mentorskiego. Brak obecności grozi dyskwalifikacją bez możliwości odwołania
 • Pozostania w kontakcie i zdania relacji z rozwoju projektu i dzielenia się najlepszymi praktykami
 • Upoważnienia Ashoki, bez żadnych finansowej rekompensaty czy warunków do
  (i) podania wyników Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu osobom trzecim, w szczególności mediom i parterom,
  (ii) podania ich danych osobowych do mediów, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Organizacją,
  (iii) wykorzystywania, publikowania i transmitowania na Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu, jej logo, jak i charakterystycznych elementów projektu  i
  (iv) wykorzystywanie, publikowanie i transmitowanie swojej działalność i modelu rozwoju i/lub raportu najlepszych praktyk powstałego na końcu Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu
 • Poinformowania wszystkich osób zaangażowanych w projekt o zasadach Regulaminu i poniższego Oświadczenia i otrzymania od nich akceptacji powyższych warunków bez zastrzeżeń

Optional Additional Fields
The fields below can be dragged up and used in your form.  These fields are already 'mapped' to the corresponding fields on the campaign member in salesforce. Else they can be left alone and will remain hidden.

Do not repurpose these fields for unrelated / new purposes - create a new field instead!


IF THE VALUES (Yes/No) ARE TRANSLATED ADMINS NEED TO UPDATE THE SKIP LOGIC IN THE CONNECTOR. IF THIS FUNCTIONALITY IS USED, THEN Opt-In Campaign TFA ID MUST HAVE VALUE


Required System Fields
Al enviar este formulario, usted reconoce que sus datos personales se procesarán fuera del EEE tal como descrito en la Política de Privacidad.
Optional System Fields
Dotmailer Address Book SFDC ID

Poprzez wysłanie Formularza rozumiem, że moje dane będą przetwarzane poza obszarem EOG zgodnie z Polityką Prywatności.